Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 18 uzman alımıKAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNA
SINAVLA UZMAN ALINACAKTIR.
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi uyarınca aşağıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyanlardan;

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ticari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik-elektronik bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin matematik, istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda en fazla 18 uzman personel alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uzman yardımcılığı sınavına giriş için aranan ve yukarıda belirtilen öğrenim şartını taşımak ve başvuru tarihinde kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla;
a) Kurula üye veren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlardan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve meslek içi eğitim sonrasında yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar,
b) Yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi veya öğretim elemanı olarak çalışmış olanlardan, muhasebe, finans, denetim veya hukuk alanlarında doktora çalışmalarını tamamlayanlar,
başvurabilirler.
BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI
Uzman olarak atanmak isteyenlerin Kurumun resmi internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yayımlanan sınav başvuru formunu en geç 12 Ağustos 2012 tarihi saat 17.00’ye kadar elektronik ortamda doldurması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Yazılı sınav 8 Eylül 2012 tarihinde yapılacaktır. Yapılan başvurular sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Kurum resmi internet sayfasında duyurulacaktır.
Adayların sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurması gerekmektedir.
YAZILI SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav %10’u iktisat grubundan, %20’si maliye grubundan, %30’u hukuk grubundan, %30’u muhasebe grubundan, %10’u işletme grubundan oluşmak üzere test şeklinde aşağıdaki konulardan yapılacaktır.
a) İktisat Grubu:
1) Mikro İktisat
2) Makro İktisat
3) Para ve Banka
4) Uluslararası İktisat
5) Türkiye Ekonomisi
6) Kalkınma İktisadı
7) İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)
b) Maliye Grubu:
1) Maliye Teorisi
2) Kamu Maliyesi
3) Maliye Politikası
4) Bütçe
5) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa Hukuku
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı
3) Borçlar Hukuku
4) Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku)
5) Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak)
6) İcra ve İflas Hukuku
7) Ceza Hukuku (Genel hükümler)
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel Muhasebe
2) Maliyet Muhasebesi
3) Mali Tablolar Analizi
4) Genel Matematik ve Ticari Hesap
d) İşletme Grubu:
1) İşletme İktisadı
2) İşletme Yönetimi ve Politikaları
3) İşletme Finansmanı
4) Pazarlama
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri sınavdan önce Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.
Yazılı sınavı kazanıp sözlü sınava girecekler, başvuru şartlarına esas belgelerin bir nüshasını sözlü sınavından önce İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim ederler.
SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar ve elektrik-elektronik bölümleri ile fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin matematik, istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki kurumlardan mezun olanlar için sınav konuları kendi bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak hazırlanan konulardan oluşur.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıdaki (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yüz tam puan üzerinden yetmiş puan almak şarttır.
SINAV PUANININ VE BAŞARI SIRALAMASININ TESPİT EDİLMESİ VE DUYURULMASI
Sınav puanı; sözlü sınavda da başarılı olan adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Sınav komisyonunca, başarılı sayılanlardan sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar aday belirlenir.
Sınav sonuçları Kurumun resmi internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) duyurulur.
ATAMA
Sınavda başarılı olanların çalıştıkları kurumlarından muvafakatlarının alınmasını müteakip atamaları yapılacaktır. Göreve başlama hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Sınavı kazananlardan, kendilerine bildirilen sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz olarak başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Sınav ve sonuçları ile ilgili Kurumun internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Bu duyurunun yayımı tarihinden önce Kuruma uzman olarak atanmak için başvuranların da bu ilanda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yeniden başvurmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

Bu haber: www.memurvadisi.com sitesine aittir.
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Online Radyo Dinle * Günlük Gazeteler * Kimineli Blog * Beles Radyo * Cep Telefonları * Digg * Maçlar * Altın Döviz Borsa * Ödevler * Arama Motoru * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * Ha Babam Uzay Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu * Zarfat * Memurblogspot * gazete * memurcep * acemtr * İşler Güçler Dizisi * Kötü Yol Dizisi * SSK SGK BAĞKUR SORGU EKRANI

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More