2013 11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları1. Milli Edebiyat dönemi şiiriyle Fecr-i Ati dönemi şiirini karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (10P)
2. Aşağıda verilen Milli mücadeleyi konu alan eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)
Üç Şehitler Destanı:
Vurun Kahpeye:
Yaban:
Küçük Ağa:
Yorgun Savaşçı:
3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
Milli Edebiyat dönemi ……………………………….. dergisiyle başlar.
……………………………… aruz ölçüsünden hece ölçüsüne geçişi ilk başlatan sanatçıdır.
Hikayeciliği meslek olarak gören ilk sanatçımız ………………………………….’dir.
Ordinaryüs Profesör unvanını alan sanatçımız ………………………………….’dür.
Halide Nusret Zorlutuna …………………. şiiriyle ün kazanmıştır.
4. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)
Eser Adı
Yazar
Geceden Taşan Dertler
Köprülüler
Türk’ün Şehnamesi
Ey Türk Uyan
Beyaz Lale
Türk Edebiyatı Tarihi
Üç Tarz-ı Siyaset
Malta Mektupları
Türk Edebiyatı
Antolojisi
Serab-ı Ömrüm
5. Milli Edebiyat döneminde tiyatroyu verilen önemin artmasının temel nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. (10P)
6. Milli Edebiyat döneminde; —- düşünceleriyle, —- ve öykü ve makaleleriyle, —- makale ve şiirleriyle, —- edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin – Ali Canip – Ziya Gökalp
B) Ziya Gökalp – Ali Canip – Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C) Ali Canip – Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin – Ali Canip – Ziya Gökalp – Fuat Köprülü
E) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin – Ali Canip – Fuat Köprülü
7. Saz şairleri kendilerini türlü bakımlardan klasik şairlerden üstün sayarlar. Evvela herhangi bir mevzu üzerine herhangi bir kafiye ile derhal bir manzume söyleyivermek kudreti, onların başlıca övünme sebepleridir. Hakikaten klasik şairler arasında irticai (doğaçlama) denilen bu kudret çok nadirdir; klasik nazım kaidelerinin bütün inceliklerine riayet şartıyla irticalin gayet müşkil olduğunu gerek İran gerek Türk edebiyat müellifleri daima itiraf etmişler ve her iki edebiyatta da bu kudrete malik olan pek az şair gösterebilmişlerdir. Hâlbuki bu kadar sıkı ve zor kaidelere bağlı olmayan, vezin ve kafiye kusurlarını tabii gören saz şairleri arasında irticai, bir istisna değil,
âdeta bir kaidedir.
Mehmet Fuat Köprülü’nün yazısından alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, göndergesel işlevle kullanılmıştır.
B) Konu, “saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesidir.
C) Ana düşünce “Saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesinin başıca nedeni doğaçlama yeteneklerinin olmasıdır.” cümlesiyle ifade edilebilir.
D) Karşılaştırma ve tanık göstermeden yararlanılmıştır.
E) Terimlere yer verilmiş, açık ve yalın bir anlatıma başvurulmuştur.
8. I. Grup II. Grup
I. Ahmet Haşim Ergenekon
II. Yakup Kadri Piyale
III. Reşat Nuri Yeşil Gece
IV. Refik Halit Şehir Mektupları
V. Ahmet Rasim
Yukarıda I. grupta verilen yazarlardan hangisinin herhangi bir eseri, II. grupta verilmemiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
9. Millî Edebiyat Dönemi’nde şiirle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) ‘Yeni Lisan” makalesinde ortaya konulan ilkelere uyularak halkın anlayacağı sadelikte bir Türkçe kullanılmıştır.
B) Konular halkın hayatından, memleket gerçeklerinden, Türk tarih ve kültüründen alınmıştır.
C) Divan şiiri geleneğinden çağdaş bir anlayışla yararlanılmaya çalışılmıştır.
D) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinden hareket edilmiştir.
E) Aruza karşı çıkılmış, hece ölçüsü millî ölçü olarak benimsenmiştir.
10. Fecriati’nin bireysel duyguları öne çıkardığı, buna karşılık Millî Edebiyat şiirinin — değeri ihmal etmeyerek fikrî meselelere ağırlık verdiği bir gerçektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) estetik B) evrensel C) millî D) öz E) Batılı
11. Ahmet Haşim’in sanatçı kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde gözlem, çağrışıma; çağrışım ise izlenime dönüşür; doğa, renkli yansımalar hâline gelir.
B) Şiirlerindeki renk ve ışıklar, ruh hâlini ifade eder.
C) Parnasyenlerden aldığı cesaretle kendi “benini ifade eden fantastik tablolara vücut verir.
D) İnsanların sezgilerine hitap etme arzusuyla yazmaktadır.
E) Şiirin, sesi ve anlamıyla, niteliği ve sihri kendi içinde bulunan, şiir diliyle var olan bir yapı olduğuna inanmaktadır.
12. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Konuşma dili
B) Öz Türkçe sözcükler
C) Ağırlıklı olarak edebî sanatlar
D) Milliyetçi temalar
E) Yalın bir dil
13. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat’ta didaktik şiiri örneklemektedir?
A) Gitti, gitti, gitti, gitti elimden;
Gitti, gitti, soldu gülüm, ıssız kaldı yuvası;
Gitti, gitti, soldu gülüm, yas bağladı burası
Ah! Ben artık şimden sonra nerelere gideyim?
B) Yalnız mısın, ninem, ocak başında?
Bu anda ben senden, sen benden uzak.
Oğlun bir kahraman bu genç yaşında:
Üzülme, bayramım benim pek parlak.
C) Zafer, azgın bir küheylân; koşar, şahlanır;
Sırtındaki şehsuvarı pek çabuk tanır.
D) Arapçaya meyletme,
İran’a da hiç gitme;
Tecvidi halktan öğren,
Fasihlerden işitme.
E) Sen uzaktın benden fakat kalbim senindi.
Ey Türkeli, hasretin tâ ruhuma sindi.
14. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in hikâyelerinden biri değildir?
A) Olağan İşler
B) Sönmüş Yıldızlar
C) Balıkesir Muhasebecisi
D) Leyla ile Mecnun
E) Tanrı Misafiri
15. Yakup Kadri, ilk romanı olan (I)Yaban‘da -Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna- bir ailenin üç kuşağını; (II)Hüküm Gecesi, (III)Sodom ve Gomore‘de İstanbul’un mütareke yıllarını; (IV)Kiralık Konak‘ta Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu’yu ve aydın-halk kopukluğunu; (V)Panorama‘da Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılları anlatır.
Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I – II B) II – III C) IV – V D) III – V E) I – IV  

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More