KPSS 2012/5 ile Yerleşenlerden İstenilen BelgelerKPSS–2012/5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER (EK-1)
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form,

b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler, 
c) Türk soylu yabancılardan, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınmış çalışma izni belgesi,
ç) 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.
AÇIKLAMA VE UYARILAR
1- Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.
2- Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

(EK-2) FORM 
ADI VE SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADRES BİLDİRİMİ
 
ÖSYM tarafından, KPSS-2012/4 sonucuna göre …………………………….. unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirildim.
 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’daki şartları taşıdığıma,
2- Görevimi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığım olmadığına,
3-657 sayılı Kanun’un 48/A-4 ve 48/A-5 maddeleri kapsamında adli sicil kaydımın bulunmadığına,
4- Askerlikle ilişiğim olmadığına, (Sadece erkek adaylar için)
Dair yazılı beyanlarımın ve ilişikte sunduğum belgelerin kabul edilerek, göreve başlama işlemlerimin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
…/…./2012
Adı ve Soyadı
İmza

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More