Sözleşmeli Sağlık Memuru ve Kadrolu Şoför, Aşçı ve Kaloriferci Personel Alımı Detayları1) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4′üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu’nun 114′üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer
alan Ek madde 2′nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve NakilYönetmeliği’nin değişik 5′inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede
yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 485 sözleşmeli diğer sağlık
personeli (sağlık memuru) pozisyonuna,

2) 6260
sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre açıktan atama izni
aranmaksızın 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan
personelin yarısı kadar kadro hükmü gereğince ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav,
Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince
ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen
kadrolu 14 şoför, 27 aşçı ve 9 kaloriferci olmak üzere toplam 50
kadroya;

Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa
yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar
arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, kaloriferci, aşçı ile
sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) adaylarının beş katı aday
çağrılacaktır.
Başvurularda, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans
mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas
alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış
olma şartı aranacaktır.
3) Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve
Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;

I. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53′üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlanmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık,
işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak
belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi
sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.
g) Yapılacak sınavın
son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi
itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve
sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu
olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
II. Özel şartlar:
A-
Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek
için;

a) Meslek liselerinin hemşirelik veya toplum
sağlığı bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans
programlarından mezun olmak,
B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,b) E sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak,
c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.
(Ayrıca
şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma
becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)
C- Aşçı ve kaloriferci
kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya
dengi okul mezunu olmak,
b) Halk eğitim müdürlüklerinin
veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan
mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
(Aşçı sözlü
sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık
işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)
şartlarının
aranması gerekmektedir.
4. Başvuru tarihi :
Başvurular
24 Aralık 2012 günü başlayıp, 28 Aralık 2012günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
5. Başvuruda
istenecek belgeler:

a) EK-1A Başvuru
formu,
b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair
beyan,
c)Öğrenim belgesinin fotokopisi,d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.
Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından
veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1A
başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü
mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli
Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak;
masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile
ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına
gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim
eden adayların başvuruları kabul edilecektir.
Başvurular sözlü sınav ve
mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığınca incelenecektir.
Başvurusu uygun görülenler için
EK-1B
Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun
görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.
Sınava giriş belgesi
sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar
alınabilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava
katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması
durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış
olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar
için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru
yapabileceklerdir.
6. Sınav yeri:
Ekli listede belirtilen
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.
7.
Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sınava girecek adaylar sözlü
sınavdan önce 04 Ocak 2013 tarihinde Cumhuriyet
Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı
bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8. Sözlü sınav
tarihi:

Sözlü sınav 07 Ocak 2013 tarihinde
yapılacaktır. Belirtilen günde sınavının bitirilmemesi halinde takip eden
günlerde sınava devam edilecektir.
11. Sınav şekli:
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
12. Sözlü
sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki
bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel
kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20
puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı
sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

13. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan
anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal
edilecektir.
14. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme
imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan
şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve
yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi
yapılacaktır.
15. İlan metninde belirtilmeyen hususlar
hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
16. Atama/yerleştirme yapılacak komisyonlara
ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren (EK-2/A) ve (EK-2/B) listeler ekte
gösterilmiştir. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More