6100 Sayılı HMK'ya Göre Dava Dilekçesi ve Gider Avansı 6100 sayılı HMK metnine buradan ulaşabilirsiniz http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6100.html

    HMK'ya Göre Dava Dilekçesi ve Gider AvansıYeni HMK'ya göre dava dilekçesinin içeriği HMK119.maddede sayılmıştır.Dava dilekçesinin içeriğiMADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.
Bu maddeye göre
1)Mahkemenin adı:Dilekçe davanın açılacağı yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmalıdır.Ancak bir yerde aynı mahkemenin birden fazla dairesi varsa Nöbetçi mahkemeye hitaben yazılmalıdır.(HMK119-a)

2)Davalı ile Davacının adı,soyadı ve adresleri:Gerçek kişi davacının ve davalının ad ,soyadı ve adreslerine dava dilekçesinde yer verilmesi gerekir.(HMK119-b)

      3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.:Davacı tc vatandaşı ise dava dilekçesinde TC kimlik numarasının yazılması da zorunludur.(HMK119-c)

      4) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri:Tarafların kanuni temsilcileri var ise kanuni temsilcilerin  adı soyadı ve adresi yazılmalıdır.Taraf kendisini bir vekil ile temsil ettiriyor ise dava dilekçesinde vekilin  adı,soyadı ve adresi de yazılmalıdır.Davalının bir vekili olsa dahi dava dilekçesine onun adı yazılmaz.(HMK119-ç)

      5 )Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri:Dava dilekçesinde davanın konusu açıkca belirtilmelidir.Örneğin Boşanma davası alacak davası gibi.Davacı malvarlığına ilişkin davalarda ,dava konusunun parasal değerini göstermelidir.(HMK119-d)

      6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri(Dava Sebepleri):Davacının iddasının dayandıgı vakıaları sıra numarasıyla açık özetlerini dava dilekçesinde bildirmesi gerekir.Mahkeme davacının dilekçesinde göstermediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez.Sadece belirsiz ve çelişkili gördüğü iddialar ve vakıalar için davacının açıklama yapmasını isteyebilir.(HMK119-e)

       7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.(Dayanılan Deliller):Davacı ,dava dilekçesinde dayandığı,iddia ettiği her bir vakıanın hangi delillerle ispat edeceğini dava dilekçesinde açıkça belirtmelidir.HMK194.madde de 'Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi' başlığı altında hangi delilin hangi vakıayı ispatı için gösterildiğini açıkça belirtme zorunluluğu yani somutlaştırma yükümlülüğü getirmiştir.Bu nedenle davacının dava dilekçesinde iddia ettiği vakıaları hangi delil ile ispat edeceğini belirtmesi gerekir.(HMK119-f)Bu hükümler özünde
*Davacı iddiasını ispatla yükümlüdür
*Davacı somutlaştırma yükümlülüğü ile yükümlüdür.
*Davacı ıslah hariç iddiasını değiştiremez,ilkelerini sağlamaya yöneliktir.
.HMK 119/e,f dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar bakımından getirilen önemli değişikliklerdendir.

      8) Dayanılan hukuki sebepler:Hukuki sebepler dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir.Hukuki sebep gösterilmemiş olması noksanlık sayılmaz ve tamamlanması için kesin süre verilemez.Hakim hukuki sebepleri kendiliğinden bulmalı ve uygulamalıdır(iura novit curia).Ayrıca hakim davacının öne sürdüğü  hukuki sebeplerle bağlı değildir(HMK119-g).

      9)Talep sonucu:Davacı dilekçenin talep sonucu kısmında açıkça asıl talebini ve faiz icra tazminatı gibi yan taleplerini belirtmelidir.Davacı talebinde faiz isteğini ve faizin işlemeye başladığı  tarihile faiz oranını belirtmelidir.Faiz talep edilmemişse mahkeme kendiliğinden faize karar veremez.Faiz talep edilmiş fakat faizin başlangıç tarihi yada oranı  gösterilmemişse ,mahkeme davanın açıldığı tarihten itibaren kanuni faiz oranını uygular.(HMK119-ğ)

      10) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası:İmzalanmamış dilekçelerdeki bu eksikliğin , hakimce verilecek olan 1HAFTALIK kesin süre icinde giderilmesi gerekir;aksi halde dava açılamamış sayılacaktır.(HMK119-h) 

Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması
*Mahkemenin adı HMK119-a
*Dava konusu ve değeri HMK119-d
*Vakıalar HMK119-e
*Deliller HMK119-f
*Hukuki sebepler HMK119-g dışında kalan ;
       - Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.HMK119-b
 -  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.HMK119-c
 -  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.HMK119-ç
 -  Açık bir şekilde talep sonucu.HMK119-ğ
 - Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası HMK119-h maddelerinde                 eksiklik bulunması halınde hakim ,davacıya eksikliğin tamamlanması için 1 HAFTALIK KESİN SÜRE verir.Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde DAVA AÇILMAMIŞ SAYILIR.

Dava dilekçesi davacı sayısından bir fazla düzenlenerek ve yazılı delilller eklenerek mahkemeye verilir,dilekçelerden biri dosyaya konulur,diğerleri davalılara gönderilir.

6100Sayılı Kanunla Getirilen Gider Avansı
HMK'nın120.maddesi gider avansını hükme bağlamıştır.Söz konusu maddeye göre davacı davasını açarken yargılama harçlarıyla birlikte gider avansını da ödemek zorundadır.6100 sayılı kanunla getirilen bu yeni düzenlemeyle ,her türlü tebligat ücreti,keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücreti gibi giderleri karşılayacak tutarın,avans olarak davacı tarafından dava açarken yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. .Gider avansları her yıl Adalet Bakanlığınca belirlenecektir.
HMK120-2'ye göre ise davanın herhangi bir aşamasında gider avansının yeterli olmadığı anlaşılırsa ,gider avansının tamamlatılması için davacıya 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verilecektir.
2 haftalık süre sonunda gider avansı yatırılmamış ise,
-taraf  bu giderle yapılması gerekli olan işlemin yapılmasından ,örneğin tanığın dinletilmesinde vazgeçmiş sayılmaktadır.
- tarafların üzerine serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde , hakim tarafından resen başvurulan deliller için gider avansı hazinece karşılanacaktır..Hakim böyle bir durumda 1HAFTALIK SÜRE verecek,avans yatırılmazsaileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere avansın  hazineden ödenmesine hükmedecektir. HMK madde 325 de bu durum şu şekilde hükme bağlanmıştır:
Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler
MADDE 325- (1) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde, hâkim tarafından resen başvurulan deliller için gereken giderlerin, bir haftalık süre içinde taraflardan birisi veya belirtilecek oranda her ikisi tarafından ödenmesine karar verilir. Belirlenen süre içinde bu işlemlere ait giderleri karşılayacak miktarda avans yatırılmazsa, ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine hükmedilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı


MADDE 4 – (1) Davacı,


a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,


b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,


c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,


ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,


d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,


toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 – (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete


*Bu notun hazırlanmasında HMK metninden ,Av Ender Dedeağaç'ın  6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GÖRE GÖREV VE YETKİ isimli eserinden,enderdedeagac.blogspot.comdan ,Prof Dr.Hakan Pekcanıtez-Prof.Dr Oğuz Atalay-Prof .Dr Muhammet Özekes Hukuk Muhakemeleri kanunu hükümlerine göre Medeni usul hukuk adlı kitabından yararlanılmıstır.
Bilimsel bir çalısma degildir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More