ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİHer ne kadar bir yuva kurmak ve ömrümüzü bir arada sürdürmek için bir yuva kursakta, kimi zaman çeşitli sebeplerle boşanmak durumunda kalırız. Mutsuz bir evliliği sürdürmektense yollarını ayırmayı tercih eden çiftlerin bu zor zamanları ve prosedürleri daha kolay atlatabilmeleri adına hazırladığımız dilekçe dökümanında dilekçe konusunda aradığınız her bilgiye ve dilekçe örneğine yer vermeye çalıştık
Sizlerin tek yapmanız gereken boşanma gerekçenize uygun boşanma dilekçe örneğini seçmek! Boşanma dilekçesinin üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir ve üzerinde oynama
yapabilirsiniz!


                                                                                                        ../../20..

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

        
DAVACI              : ………………. (T.C No:                )
                            Adres:

VEKİLİ                : ………………..
                            Adres:

DAVALI               :………………. (T.C No:                 )
                            Adres:

KONU                  :Tarafların MK m. 166/3. gereğince boşanmalarına karar verilmesi
                           talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim davacı yan ……….. ile davalı …………., ../../….  tarihinden bu yana evli olup, “….. doğumlu ………..” ile “………. doğumlu ……….” isimli iki müşterek çocukları bulunmaktadırlar. (Ek-1 Evlilik cüzdanı sureti) (Ek-2 Davalı yana ait nüfus cüzdanı sureti)


Taraflar arasındaki evlilik, başlangıçta uyumlu gitmesine rağmen bir süre sonra anlaşmazlıklar baş göstermeye başlamış ve geçimsizlikler ortaya çıkmıştır. Bu menfi durum evlilik birliğini temelinden sarsmış, tarafların ayrı yaşaması sonucunu doğurmuştur.

Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Gerek müvekkilim gerekse de davalı taraf, halihazırda fiilen bitmiş olan evlilik birliğini, hukuken de sona erdirme konusunda anlaşmış olduklarından işbu davanın açılması zaruri hale gelmiştir.

Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir. Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek çocuklarının velayetini, boşanmanın mali sonuçlarını, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi düzenleyen ve ekte sunulan Boşanma Protokolü’nü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir. (Ek-3 … tarihli Boşanma Protokolü)

Açıklanan nedenlerle;  Medeni Kanun’un 166/3.maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmesini ve reşit olmayan müşterek çocukları “……… doğumlu …………” ile “……… doğumlu ………”ın velayetlerinin davacı müvekkilim olan anneleri …….. ’a verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.


HUKUKİ NEDENLER : MK  madde 166/3 ve ilgili mevzuat

DELİLLER             : Nüfus Kayıtları, Evlilik Cüzdanı sureti, …. tarihli Boşanma Protokolü, Tanık Beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Açıklanan haklı nedenlerden ötürü;

1.    MK 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına,
2.    Reşit olmayan çocukların …….. ile ………’ın velayetlerinin davacı anne ………’a verilmesine,
3.    Ekte sunulan Boşanma Protokolü maddelerinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini Sayın Mahkemeden saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

………

(İmza)

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More