ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARIT.C. DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2013/2068

Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Vekili : ............

Davalı : Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı


İstemin Özeti : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2011 tarih ve 20195 sayılı, "Araç Muayene İstasyonları" konulu (2011/KUGM-17/ARAÇ MUAYENE) Genelgesinin "Araç Muayene İşlemlerine İlişkin Hususlar" başlıklı 5. maddesinin 7. bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ....................

Düşüncesi: Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın verildiği görülmüş olmakla gereği görüşüldü:

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'in ekinde yer alan (EK-4) 4.18.4 maddesinde;LPG/CNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçların trafiğe tescil edilebilmesi için Makine Mühendisleri Odasından (MMO) veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversitelerden, aracın montajının projesine uygun olarak yapıldığına dair “Montaj Tespit Raporu” ve “Gaz Sızdırmazlık Raporu” nunalınmasının gerekli olduğu düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin (EK-4) 4.18.7 maddesi; "LPG/CNG yakıt sistemine dönüştürülen araçların periyodik muayenelerinde, TSE,MMO veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından düzenlenmiş Gaz Sızdırmazlık Raporu aranır. İl merkezi belediye hudutları dışındaki yerlerde araç muayene istasyonları tarafından da Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenlenebilir." şeklinde düzenlenmişken, 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle; "LPG, CNG ve LNG yakıt sistemine dönüştürülen araçların periyodik muayenelerinde; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen Gaz Sızdırmazlık Raporu aranır. Yetkilendirilmiş araç muayene istasyonlarınca düzenlenen onaylı araç muayene raporu da Gaz Sızdırmazlık Raporu yerine geçer. Ayrıca, araç muayenesinde yetkilendirilmiş herhangi bir kurum/kuruluştan temin edilmiş geçerli bir Gaz Sızdırmazlık Raporunun ibraz edilmesi halinde bu rapor muayene istasyonlarınca kabul edilir. LPG, CNG ve LNG yakıt sisteminde aksam ve parçaların değiştirilmesi durumunda, bu işlemin uygunluğuna ilişkin Montaj Tespit Raporunun ibrazı gereklidir." şeklinde değiştirilmiştir. 


22.03.2010 tarih ve 3763 sayılı (2010/KUGM-08/ARAÇ MUAYENE) Genelge'nin 5. maddesinin 7. bendi; "Araç muayenesine başlanılabilmesi için; trafik tescil belgesi aslı, fenni muayene izin belgesi, (bu izin belgesi, istasyonda yapılan Maliye Bakanlığı sistem T.C. DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No: 2013/2068 sorgulamasında aracın vergi borcu olmadığı görüldüğünde aranmaz.), geçerli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.), LPG ve CNG takılı araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait “Gaz Sızdırmazlık Raporu”, tadilat muayenelerinde, ayrıca, yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplarının ibraz edilmesi gerekir." şeklinde düzenlenmişken, bu Genelge'yi yürürlükten kaldıran, 19.12.2011 tarih ve 20195 sayılı, "Araç Muayene İstasyonları" konulu (2011/KUGM-17/ARAÇ MUAYENE) Genelgenin "Araç Muayene İşlemlerine İlişkin Hususlar" başlıklı 5. maddesinin 7. bendi; "Araç muayenesine başlanılabilmesi için; trafik tescil belgesi aslı, fenni muayene izin belgesi, (bu izin belgesi, istasyonda yapılan Maliye Bakanlığı sistem sorgulamasında aracın vergi borcu olmadığı görüldüğünde aranmaz.), geçerli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.), tadilat muayenelerinde, ayrıca yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplarının ibraz edilmesi gerekir." şeklinde düzenlenerek periyodik muayene öncesinde gaz sızdırmazlık raporu alınması zorunluluğunu kaldırmıştır.

Her ne kadar 19.11.2011 tarihli Genelgede, periyodik muayenelerde sızdırmazlık raporu alınması bir önşart olmaktan çıkartılmışsa da, söz konusu değişiklikle sızdırmazlık kontrolü ortadan kaldırılmayıp, yetkilendirilmiş muayene istasyonlarınca verilen belgelerin de sızdırmazlık raporu ile eşdeğer olmasına imkan verildiği görülmektedir. Kaldı ki; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 26.06.2012 tarihine kadar, araçların periyodik muayenelerinde, TSE,MMO veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından düzenlenmiş Gaz Sızdırmazlık Raporu aranacağı hükmü yer almaktaysa da, bu tarihte yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırılmamakla birlikte, muayene istasyonlarınca düzenlenen onaylı araç muayene raporlarının da Gaz Sızdırmazlık Raporu yerine geçeceği kabul edilmiştir. 


Dolayısıyla; Genelgede yapılan bu değişiklikle periyodik muayenelerde sızdırmazlık raporu alınması şartının kaldırılmamış olması, sadece TSE,MMO ve Üniversiteler dışında, yetkili muayene istasyonlarının vereceği belgelerin de sızdırmazlık raporu yerine geçmesinin sağlanmış olması nedeniyle, yapılan düzenlemede kamu yararına, kamu düzenine ve trafikte mal ve can güvenliğinin sağlanması ilkelerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen nedenle; uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere 11/04/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Anahtar Kelimeler: LPG, araç muayenesi,araç muayene istasyonları

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More